Ga naar hoofdinhoud

Norm en gezondheid

Er ligt een opgave om de maatschappij te verduurzamen, hierover zijn afspraken gemaakt in het klimaatakkoord. Onderdeel hiervan is circulariteit. Hergebruik van grondstoffen is geen keuze, het is noodzaak. Tegelijkertijd brengt het óók uitdagingen met zich mee: er ontstaan soms bijeffecten die moeten worden opgelost.
Bij het recyclen van asfalt blijkt dat onder bepaalde omstandigheden toename van de emissie van benzeen optreedt. Het gaat daarbij om onregelmatige overschrijdingen van de normen aan de schoorsteen.

Norm en overschrijding
De norm van Benzeen in de leefomgeving is 5 microgram/m3 met een streefwaarde van 1 microgram/m3. Een factor 1000 lager dan de norm aan de schoorsteenuitgang (1 milligram/m3).
De achtergrondwaarde van benzeen (wat er gewoon in de lucht zit) verschilt per locatie in Nederland. Bijvoorbeeld in Bergen op Zoom is de achtergrond waarde 0,6 microgram/m3 en in Den Bosch is dat 0,8 microgram/m3.
Deze waardes liggen veel lager dan bijvoorbeeld in Rotterdam Rijnmond waar men soms een benzeenpiek meet van 200-400 microgram benzeen per kubieke meter lucht.
Zowel rekenkundige modellen als metingen in de leefomgeving (zoals uitgevoerd in Bergen op Zoom) tonen aan dat de productie van asfalt een toename van benzeen in de leefomgeving laten zien van 0,02 microgram/m3 en daarmee bijna verwaarloosbaar t.o.v. de achtergrondwaarde.

Vrijkomen van benzeen
Benzeen is een kleurloze stof die vrij kan komen bij het recyclen van asfalt, maar bijvoorbeeld ook vrijkomt bij het tanken van benzine of bij roken van sigaretten.
Tot 1 januari 2016 was benzeen in de milieuvergunning niet opgenomen als emissie-eis en er werd daarom ook niet gemeten. Sinds 2016 zijn de normen voor het vrijkomen van benzeen bij asfaltcentrales aangescherpt. Klik hier voor de norm

Benzeen en gezondheid
Benzeen is onderdeel van onze leefomgeving en komt ook vrij bij tabaksrook, benzinestations en uitlaatgassen van auto’s. Of een stof ongezond is, valt of staat bij de concentratie waarin deze stof voorkomt in de lucht. Het uitgangspunt is dat blootstelling aan benzeen zoveel mogelijk voorkomen moet worden, omdat leven gedurende een lange tijd met een hoge concentratie van deze stof kanker (leukemie) kan veroorzaken.

Is wonen bij een asfaltcentrale ongezond?
We begrijpen dat mensen zich onveilig voelen, maar het is iets anders dan dat het onveilig is. Uit onderzoek blijkt dat door de kleine hoeveelheid, de hoogte van de rookgasreiniging en de afstand tot de omgeving geen risico’s zijn voor volksgezondheid.
De ‘Toelaatbare Concentratie in de Lucht’ (TCL) voor benzeen is door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vastgesteld op 20 microgram/m3. Wanneer iemand levenslang aan deze waarde wordt blootgesteld, is de kans op het krijgen van kanker door benzeen 1 op de 10.000. Bij een benzeenconcentratie van hoger dan 20 microgram/m3 hoeft er geen gezondheidsrisico te zijn, wanneer de blootstellingsduur kort is. (Bron: GGD)

U ruikt de asfaltcentrale
Bij de productie van asfalt komt helaas altijd geur vrij. Bij een ongunstige windrichting is dat nog beter te merken. Het is goed om te weten dat geur niet gelijk staat aan gevaar. Benzeen kun je alleen bij extreem hoge concentratie ruiken en dat geeft een zoete geur. Omwonenden die de asfaltcentrale ruiken, ruiken dus geen benzeen.

Juist recycling zorgt voor overschrijding van de norm
In het klimaatakkoord in Parijs hebben we met elkaar afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde te beperken. Dat betekent voor ons als asfaltbranche dat we steeds meer bestaand asfalt hergebruiken, dat voorkomt uitputting van steeds schaarser wordende grondstoffen van de aarde. Daar staan wij als branche voor.

Keerzijde van deze voor het klimaatpositieve beweging is dat er benzeen vrij kan komen bij het productieproces van asfaltrecycling. Er is hierbij sprake van voortschrijdend inzicht.
In Nederland hebben 35 asfaltcentrales hiermee te maken. Met elkaar moeten we op zoek naar de oorzaak en de manier waarop we het vrijkomen van benzeen kunnen voorkomen.

Als u zich zorgen maakt, kunt u contact opnemen met de GGD. Bij vragen over de norm of geuroverlast kunt u contact opnemen met de omgevingsdienst in uw regio.

Back To Top